Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap Notarissen Elst, kantoorhoudende te Elst, gemeente Overbetuwe, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09210008.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan de maatschap Notarissen Elst (het kantoor), daaronder begrepen iedere gewijzigde opdracht en vervolgopdracht. Niet alleen het kantoor maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten en al diegenen die voor het kantoor werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan het kantoor, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens het kantoor. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor het kantoor aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zij tot het bedrag of de bedragen, waarop de door het kantoor gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekeringen plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000,00.

4. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Het kantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Verstrekte opdrachten worden door het kantoor uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

6. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

7.1. De werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting en dienen binnen 14 dagen na datum van de declaratie te zijn betaald, tenzij door het kantoor anders is aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd, een en ander onverminderd de verdere rechten van het kantoor. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de interne kosten van het kantoor en de kosten van door hem in te schakelen derden, zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, echter met een minimum van € 150,00.

7.2. Het kantoor is bevoegd een voorschotdeclaratie in te dienen, de verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen en de werkzaamheden op te schorten tot betaling daarvan. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige declaratie.

7.3. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, indien deze natuurlijke persoon direct of indirect beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever en als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de volledige declaratie.

7.4. Het kantoor behoudt zich het recht voor om de overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

8. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen het kantoor en een opdrachtgever kennis te nemen.